У зв'язку з ситуацією, що склалася, ми не можемо працювати в повному обсязі. Наше насіння можна знайти в магазинах: Супермаркет насіння, Агролайф, Імперія Насіння.

Постонова від 30 січня 2019 р. N 126 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2019 р. N 126

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 22, ст. 728, N 89, ст. 2954), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

1. Абзац п'ятий пункту 3 після слів "із заготівлі та переробки" доповнити словами "продукції бджільництва,".

2. У пункті 5:

1) доповнити пункт після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:

"додаткова фінансова підтримка фермерських господарств із статусом сімейних фермерських господарств через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для фермерських господарств (крім новостворених);".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим;

2) абзац десятий виключити.

3. У пункті 6:

1) в абзаці першому слово "сьомим" замінити словом "дев'ятим";

2) абзац третій після слів "підтвердні документи" доповнити словами "у паперовій або електронній формі";

3) абзац сьомий викласти в такій редакції:

"довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;".

4. У пункті 7:

1) в абзаці першому слова і цифри "(у розмірі не більше 60000 гривень на одне господарство, без урахування сум податку на додану вартість)" замінити словами і цифрами "(у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство)";

2) абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"Уповноважені банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості насіння, висіяного у поточному році, і подають їх Мінагрополітики двічі на рік до 10 липня та 1 грудня у паперовій та електронній формі.";

3) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі коли одержувач у строки, визначені в абзаці одинадцятому цього пункту, подав належним чином оформлені заявку і підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості насіння, уповноважений банк прийняв їх до виконання, а часткова компенсація не виплачена або виплачена не в повному обсязі через незалежні від одержувача причини, часткова компенсація виплачується за рахунок коштів, передбачених на наступний бюджетний період.

Уповноважений банк складає окремий реєстр одержувачів часткової компенсації вартості насіння і подає його Мінагрополітики.".

5. Пункт 8 після слів "юридичні консультації" доповнити словами ", розвиток сільського зеленого туризму".

6. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається кооперативам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (далі - кооперативи), для придбання вітчизняного обладнання для виробництва, збирання, зберігання, переробки, визначення якості, сортування та фасування сільськогосподарської продукції та техніки для її транспортування (далі - техніка та обладнання).

Фінансова підтримка надається кооперативам, які придбавають техніку та обладнання згідно з переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, що формується комісією, утвореною Мінекономрозвитку, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 671) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. N 123.

Фінансова підтримка надається кооперативам шляхом компенсації 70 відсотків вартості техніки та обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більш як 3000000 гривень на один кооператив, за умови попередньої оплати кооперативом 100 відсотків вартості і податку на додану вартість за придбані та одержані у поточному році техніку та обладнання.

Для надання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до 15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад.

До складу регіональних комісій входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій (за згодою), Укрдержфонду. Регіональні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Примірне положення про регіональні комісії, форму заявки для надання фінансової підтримки кооперативам, журналу їх обліку затверджує Мінагрополітики.

Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, регіональні комісії оголошують про початок прийому заявок та документів для надання фінансової підтримки кооперативам шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 1 листопада року, в якому опубліковане оголошення.

Заявки, подані після закінчення строку їх прийняття, не приймаються та не розглядаються.

Інформація про заявки та документи, що додаються до них, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу їх обліку в день їх надходження.

Заявки та документи, що додаються до них, зберігаються протягом трьох років у структурних підрозділах облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 25 листопада.

Регіональні комісії протягом 30 календарних днів з дати прийняття заявок та документів, що додаються до них, перевіряють їх щодо відповідності вимогам цього Порядку, зокрема:

звертаються до Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин, який у десятиденний строк надає інформацію про власників корів і наявну кількість ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку поголів'я корів (кіз, овець) станом на 1 січня поточного року (щодо членів кооперативів молочарського та м'ясного напрямів діяльності);

отримують інформацію з Державного реєстру потужностей операторів ринку про наявність відповідних потужностей (щодо членів кооперативів із заготівлі та переробки продукції бджільництва).

За результатами розгляду поданих заявок та документів, що додаються до них, регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримки кооперативам, що оформляється протоколом у двох примірниках, і протягом п'яти робочих днів формують реєстр кооперативів - одержувачів фінансової підтримки (далі - реєстр) та подають його разом з одним примірником протоколу до Мінагрополітики.

Реєстри і протоколи регіональні комісії подають до Мінагрополітики двічі на рік до 1 вересня та до 1 грудня.

Для отримання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, кооперативи подають до регіональної комісії в паперовій формі такі документи:

копію статуту кооперативу та список його членів, дійсний на дату подання заявки;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для кооперативу та фермерських господарств - членів кооперативу);

відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (для членів кооперативів плодово-ягідного, овочевого напрямів діяльності, а також із заготівлі та переробки дикорослих ягід, грибів і рослин);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, у паперовій або електронній формі;

довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка кооперативу;

копію платіжного доручення;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації).

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи кооперативу.

Мінагрополітики протягом 10 робочих днів з дати отримання реєстрів і протоколів, поданих регіональними комісіями, перевіряє їх щодо відповідності вимогам цього Порядку та у разі потреби повертає реєстри на доопрацювання.

На підставі реєстрів і протоколів, поданих регіональними комісіями, Мінагрополітики формує зведений реєстр кооперативів - одержувачів бюджетних коштів із зазначенням суми фінансової підтримки, затверджує його та у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань перераховує кошти на поточні рахунки кооперативів.".

7. У пункті 10:

1) в абзацах першому і четвертому слова і цифри "Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 671, N 61, ст. 1865)" замінити словами і цифрами "Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. N 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 24, ст. 671) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. N 123";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Заявки для отримання компенсації техніки та обладнання, придбаних до 1 грудня поточного року, подаються уповноваженим банкам до 5 грудня поточного року за наявності поданих у повному обсязі підтвердних документів. Заявки для отримання компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних після 1 грудня попереднього року, подаються до 1 березня наступного року.

Компенсація фермерським господарствам, які придбали техніку та обладнання у попередньому році, але з незалежних від них причин не отримали компенсації, може бути виплачена за рахунок коштів, передбачених у поточному році.

Уповноважений банк готує інформацію про такі фермерські господарства і подає її до Мінагрополітики.".

8. У пункті 11:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році (включаючи нараховані за грудень попереднього бюджетного року) відсотки за користування кредитами (непоновлювальними) у розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт.";

2) доповнити пункт після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"Одержувач може скористатися компенсацією не більш як за одним короткостроковим та/або одним середньостроковим кредитом. ".

У зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим;

3) абзац дев'ятий після слова "Мінагрополітики" доповнити словами і цифрами ", а реєстр за грудень попереднього року - до 10 лютого поточного року".

9. В абзаці першому пункту 111 слова і цифри ", але не раніше 1 січня 2016 р." виключити.

10. У пункті 112:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"112. Фермерським господарствам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку (крім новостворених), надається бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) у розмірі 12000 гривень з розрахунку на одного члена фермерського господарства, який є членом фермерського господарства на момент подання заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар).";

2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"Максимальний розмір бюджетної субсидії на одне фермерське господарство не може перевищувати 40000 гривень.

Фермерському господарству, зазначеному у пункті 3 цього Порядку, (крім новостворених), голова якого на момент подання заявки має вік до 35 років, бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) надається у максимальному розмірі.

Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) не надається фермерським господарствам, які мають прострочену заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".".

У зв'язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

11. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, визначеними абзацами третім, четвертим, шостим, восьмим та дев'ятим пункту 5 цього Порядку, не більше одного разу протягом бюджетного року. Перерахунок сум фінансової підтримки, що надається одержувачам, які включені до реєстрів, сформованих відповідно до цього Порядку, не здійснюється."

Назад до списку